Přihláška

Přihlášení do Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP je podmíněno členstvím v ČGPS

 

1. člen ČGPS žádá o členství v sekci, pošle přihlášku na stránkách ČGPS a je přijat automaticky, Centrální evidence členů zašle podklady k platbě.

2. nečlen ČGPS žádá o členství v sekci, pošle nejprve přihlášku do do ČGPS, kde zatrhne i žádost o členství v sekci. Tu musí projednat výbor ČGPS na svém jednání (4-6 ročně), po přijetí Centr. evidence člen ČLS zašle podklady k platbě, proces může trvat i 2-4 měsíce.

 

Dle stanov České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP dle bodu 2.2.1 platí, že:

Řádným členem ČGPS se může stát každá osoba s ukončeným univerzitním vzděláním přírodovědeckého směru (nositel titulu MUDr., RNDr., Mgr.), pracující v oboru gynekologie a porodnictví nebo s ním spolupracující ku prospěchu oboru. Písemná žádost o členství v ČGPS s uvedením osobních dat a odborné kvalifikace se zasílá ČLS v Praze nebo přímo vědeckému sekretáři společnosti. Výbor ČGPS žádost projedná a rozhodne o přijetí každého nového člena.
Ustanovení tohoto odstavce nemá retroaktivní platnost.

Přihláška:

http://www.cgps.cz/cgps/prihlaska.php